Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie wprowadzenia Procedury Oceny Pracy Nauczycieli

Untitled

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA
Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

z dnia 01.04.2015r

w sprawie

wprowadzenia Procedury Oceny Pracy Nauczycieli.


Na podstawie:

1. Rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r. poz.1538)
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572  z  późn. zm.),
4. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324) zarządza się, co następuje:

§ 1

       Wprowadza się Procedurę Oceny Pracy Nauczycieli w Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, która stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Dyrektor

Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków

mgr Henryka Rzepecka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Roszkowska

Wprowadzający: Agata Roszkowska

Data modyfikacji: 2015-04-08

Opublikował: Agata Roszkowska

Data publikacji: 2015-04-08